New product launch in Alalapadu: Tuhka roasted nuts

By 6th July 2021Press Release

Het inheems dorp Alalapadu introduceerde op 5 juli 2021 geroosterde noten als productuitbreiding van haar merk TUHKA. Zie hier de persconferentie van het dorp zelf.  

Aan de nu welbekende Tuhka olie, uit het inheemse dorp Alalapadu in Zuid-Suriname, is een nieuwe productlijn toegevoegd: geroosterde noten oftewel ‘roasted nuts’. Deze noten zijn bedoeld voor consumptie en hebben een positieve impact op het immuunsysteem vanwege de rijkheid aan vezels, eiwitten en selenium (met name goed voor hart- en vaatziekten en de prostaat).

De lokale productiefaciliteit is de voornaamste inkomstenbron van de gemeenschap in Alalapadu geworden. Met elke aankoop van Tuhka olie of Tuhka Roasted Nuts draagt de consument dus direct bij aan het kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud van de ruim 120 bewoners te Alalapadu.

De gemeenschap van Alalapadu is erg trots op deze ontwikkeling tijdens de uitdagende covid-19 periode. In een eigen verklaring leggen de medewerkers van Stichting Tuhka in Alalapadu uit wat de productie inhoudt qua inzet, werkuren en verwerkingsproces. Ook benadrukken zij hoe belangrijk de productie is voor hun levensonderhoud, daar deze gemeenschap een van de meest verafgelegen dorpen in Suriname is.

Met financiële ondersteuning vanuit het Amazon Forest Fund heeft ‘Green Growth Suriname’ (GGS), in samenwerking met lokale Stichting Tuhka in Alalapadu en Conservation International Suriname (CIS) de ‘roasted nuts’ productielijn in 10 maanden ontwikkeld. “De enorme drive van de gemeenschap zelf heeft dit project mogelijk gemaakt. Wij zijn blij dat we hebben kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst voor deze kleine Trio-gemeenschap,” aldus Gwendolyn Smith van GGS. De komende maanden zal er verder gewerkt worden aan de Tuhka Roasted Nuts door financiering van de Franse Overheid middels het Our Future Forest – Amazonia Verde project.

Middels een Conservation Agreement (instandhoudingsovereenkomst aangaande het bos) heeft de gemeenschap van Alalapadu zich sinds 2017 gecommitteerd om het bos rondom het dorp Alalapadu te beschermen (235.000 ha). In dit gebied komen onder meer de unieke Braziliaanse notenbomen voor. Als onderdeel van het TWTIS-programma (Trio Wayana Natuurbescherming in Zuid-Suriname in Ontwikkeling) werkt CI-Suriname sindsdien aan het ondersteunen van Alalapadu bij de duurzame productie van Brazil noot gerelateerde producten.

Met deze nieuwe ontwikkeling wordt invulling gegeven aan het streven van de regering voor het verder ontwikkelen van bosbijproducten (Engels: Non-Timber Forest ProductsNTFPs) als sector. Bosbijproducten zijn alle producten afkomstig uit bossen met uitzondering van hout.

De Tuhka Roasted Nuts zijn vanaf begin juli 2021 te koop bij verschillende supermarkten en drogisterijen en via de webshop avoda.sr. De eerste variant van de Tuhka Roasted Nuts die wordt geïntroduceerd, is de ongezouten pure noot, zonder toevoegingen. De noten worden verpakt in zakjes van 200 gram. HEM Suriname N.V. is de officiële distributeur. Informatie over de gezondheidsvoordelen en verkooppunten van zowel Tuhka Roasted Nuts als Tuhka olie is te vinden op de Tuhka website www.tuhka.sr en via HEM Suriname N.V. op telefoonnummer 472-351.

 

 

 

————-

New product launch in Alalapadu: Tuhka roasted nuts

On July 5, 2021, indigenous village Alalapadu introduced roasted nuts as a product extension of its TUHKA brand. A new product line has been added to the now well-known Tuhka oil, from the indigenous village of Alalapadu in South Suriname: roasted nuts or ‘roasted nuts’. These nuts are intended for consumption and have a positive impact on the immune system due to their richness in fiber, protein and selenium (particularly good for cardiovascular diseases and the prostate).

The local production facility has become the main source of income for the community in Alalapadu. With every purchase of Tuhka oil or Tuhka Roasted Nuts, the consumer contributes directly to being able to provide for the own livelihood of the more than 120 residents in Alalapadu.

The community of Alalapadu is very proud of this development during the challenging covid-19 period. In their own statement (see video), the employees of the Tuhka Foundation in Alalapadu explain what production entails in terms of deployment, working hours and processing process. They also emphasize how important production is for their livelihood, as this community is one of the most remote villages in Suriname.

With financial support from the Amazon Forest Fund, Green Growth Suriname (GGS), in collaboration with local Tuhka Foundation in Alalapadu and Conservation International Suriname (CIS), has developed the ‘roasted nuts’ production line in 10 months. “The tremendous drive of the community itself has made this project possible. We are pleased that we have been able to contribute to a sustainable future for this small Trio community,” said Gwendolyn Smith of GGS. In the coming months, work  on the Tuhka Roasted Nuts will continue with funding from the French Government through the Our Future Forest – Amazonia Verde project.

Since 2017,  the community of Alalapadu has committed itself through a Conservation Agreement to protect the forest surrounding the village of Alalapadu (235,000 ha). This area includes the unique Brazilian nut trees. Ever since, CI-Suriname has been working to support Alalapadu in the sustainable production of Brazil nut related products, as part of the TWTIS program (Trio Wayana Nature Conservation in South Suriname in Development).

This new development fulfills the government’s ambition to further develop non-timber forest products (NTFPs) as a sector. Forest by-products are all products from forests with the exception of wood.

The Tuhka Roasted Nuts are for sale at various supermarkets and drugstores and via the webshop avoda.sr. The first variant of the Tuhka Roasted Nuts to be introduced is the unsalted pure nut, with no additives. The nuts are packed in bags of 200 grams. HEM Suriname NV is the official distributor. Information about the health benefits and points of sale of both Tuhka Roasted Nuts and Tuhka oil can be found on the Tuhka website www.tuhka.sr and via HEM Suriname NV on telephone number 472-351.