Environment finance training voor beleidsmakers van start

By 18th May 2021Press Release

Of duurzaamheid en green finance de richting zou moeten zijn voor Suriname…? Daar heeft de wereld al antwoord op gegeven. De vraag is nu: hoe geeft Suriname inrichting aan een groene financieringsstrategie, met name op basis van haar 93% bosbedekking.

Silvano Tjong-Ahin, Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, zei “wij zijn bijzonder geïnteresseerd in klimaatfinanciering. We hebben misschien financiële problemen maar we moeten ons waardevolle bos niet in de uitverkoop zetten. Dus geduld en nadenken over waar we een besluit over nemen, is op zijn plaats. Wij beseffen dat we verantwoordelijkheid hebben naar de gemeenschap toe en dat wij een keuze moeten maken met de grootste opbrengst voor de gemeenschap… niet alleen voor nu, maar zeker voor toekomstige generaties.”

Op woensdag 5 mei heeft de Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu het startsein gegeven voor de training environmental finance. Ruim 30 beleidsmakers van diverse ministeries en overheidsinstituten zullen in vier sessies verdieping krijgen in financieringsconcepten rondom milieu en natuur. Het gaat daarbij om mechanismen zoals carbon credits, debt for nature swaps en biodiversity offsets maar ook zullen sprekers van Multilaterale instanties aangeven waarop hun focus de komende jaren zal liggen.

De training is een vervolg op een assessment die gedaan is van de aan Suriname uitgekeerde type milieufinanciering in de afgelopen twintig jaar, als ook naar financieringsbronnen die nog niet benut zijn. Na de training zal een adviesrapport worden afgerond op basis waarvan de overheid haar groene financieringsbeleid kan vormgeven.

In de maand juni zal het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu in het kader van milieudag (5 juni) haar vernieuwde milieubeleid presenteren. “Dit is een document in ontwikkeling. Hiertoe zal ook een climate finance strategy behoren. Wij moeten met de weinige mensen die we hebben alle krachten bundelen: overheid, private sector, NGOs en individuen die bereid zijn ons milieu te beschermen. Ik kijk er naar uit dat de participanten aan de training, samen met het ministerie, dit beleid gaan vormgeven” aldus minister Tjong-Ahin.

De assessments en trainingen zijn georganiseerd door de stichting Groene Groei Suriname (GGS) in samenwerking met het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en NIMOS.

 

———————————————————–

Environment Financing Training for policy-makers on its way

Whether sustainability and green finance should be the direction for Suriname …? The world has already answered that. The question now is: how does Suriname implement a green financing strategy, in particular on the basis of its 93% forest cover.
Silvano Tjong-Ahin, Minister of Spatial Planning and the Environment, said “we are very interested in climate finance. As a country, we may have financial difficulties, but we should not put our valuable forest up for sale. So patience and thinking about what we want to decide on, is of the essence. We realize that we have a responsibility to the community and that we have to make a choice with the greatest benefit for the community… not just for now, but certainly for future generations. ”

On Wednesday May 5th 2021, the Minister of Spatial Planning and the Environment kicked-off the environmental finance training. In four sessions, over 30 policymakers from various ministries and government institutions will gain in-depth knowledge of financing concepts relating to the environment and nature. This involves mechanisms such as carbon credits, debt for nature swaps and biodiversity offsets, moreover, speakers from multilateral bodies will also indicate what their focus will be in the coming years and how Suriname could benefit.

The training is a follow-up to an assessment into historical environmental funding paid to Suriname, as well as of funding sources that have not yet been used. After the training, an advisory report will be completed on the basis of which the government can continue to shape its green financing policy.

In June, the Ministry of Spatial Planning and the Environment will present its renewed environmental policy as part of the International Environment Day (5 June). “This is a document in development. This will also include a climate finance strategy. We must join forces with the few people we have: government, private sector, NGOs and individuals who are willing to protect our environment. I look forward to the participants in the training, together with the ministry, shaping this policy, ”said Minister Tjong-Ahin.

The assessments and training courses are organized by the Green Growth Suriname Foundation (GGS) in collaboration with the Ministry of Spatial Planning and the Environment and NIMOS.