Category

Publication

Persbericht: Natuurwetgeving loopt achter feiten aan

By | Press Release, Publication, Uncategorised

Op 03 april 1954 werd Suriname een toonbeeld in de wereld voor natuurbescherming. De Natuurbeschermingswet die indertijd werd aangenomen, was voor die periode zeer vooruitstrevend.

De wet introduceerde nieuwe concepten voor die tijd zoals beschermde natuurgebieden. In 1969 werd Stinasu (Stichting Natuurbehoud Suriname) opgericht, waarmee Suriname een van de eerste landen was die natuurtoerisme zou gaan ontwikkelen, in die tijd ook een vernieuwend concept.

Vandaag zijn we 70 jaren verder. Helaas is onze regelgeving niet meegegroeid met lokale en internationale ontwikkelingen of veranderde omstandigheden in ons klimaat.

Inmiddels blijkt dat:

  • Het zogenaamde hekken- en boetesysteem (‘fences and fines’) met beschermde natuurgebieden, waar volgens de wet vrijwel niemand mag komen, een achterhaald concept is. Op diverse plekken in Suriname hebben inheemsen en marrons hun woongebieden onder dwang moeten verlaten onder aanvoering van ‘bescherming van de natuur’.
  • Er onvoldoende prioriteit in het beleid is om het meest beboste land ter wereld te kunnen blijven. Natuurbescherming als keten – van beleidsmakers tot en met boswachters – wordt bijvoorbeeld onvoldoende gefinancierd (nog geen 0,5% van de staatsbegroting).
  • Nieuwe globale concepten zoals ecosysteemdiensten (waaronder de veelbesproken carbon credits) nog niet erkend worden in de Surinaamse wetgeving.
  • De rol van inheemsen en tribale gemeenschappen in natuurbescherming nooit erkend is. Evenzo zijn de collectieve grondenrechten anno 2024 nog niet geformaliseerd.
  • De unieke traditionele kennis over natuur en biodiversiteit onder inheemsen en tribale gemeenschappen nooit erkend is.

Hoogtijd dus voor enkele verbeteringen.

Met 92,6% bosbedekking anno 2023 heeft Suriname nog veel bos, echter komt deze natuur en de kwaliteit van het bos steeds meer onder druk te staan door mijnbouw, door ongecontroleerde houtkap, door overbejaging, door verstoring bij de aanleg van infrastructuur, door de mogelijke introductie van grootschalige landbouw en door de effecten van klimaatverandering.

Het hoopvolle nieuws is dat De Nationale Assemblée een commissie van rapporteurs heeft benoemd om een conceptwet Duurzaam Natuurbeheer te bestuderen en discussies met stakeholders hieromtrent reeds zijn begonnen. Alsook dat het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu bezig is met onder meer een Green Development Strategy en een Wet op de Ruimtelijke Ordening waarbij behoud van groen steeds belangrijk uitgangspunten zijn. Daarnaast gaf President Chandrikapersad Santokhi onlangs in een interview aan dat “het pilotproject met de Mennonieten is ingetrokken”.

Indien Suriname haar natuur wil behouden voor toekomstige generaties, en deze planmatig in haar ontwikkelingsstrategieën wil opnemen, is geüpdate regelgeving nodig die voldoet aan de omstandigheden van de tijd. Daarbij kunnen natuur en ontwikkeling hand-in-hand gaan. We kijken dan ook uit naar een gedenkwaardig moment waarbij we, in 2024, na 70 jaren, weer een goede stap in de toekomst kunnen maken met vernieuwde regelgeving.

Natuurinclusieve ontwikkeling moet op ieders agenda staan en prioriteit genieten.

Namens de campagne Keep Suriname Green,

Conservation International Suriname
Groene Groei Suriname
Tropenbos Suriname
WWF-Guianas
Forest93

Zie www.keepsurinamegreen.sr voor meer informatie over de Wet Duurzaam Natuurbeheer

Seasonal indicators for rapid detection of climate variability across Suriname

By | Publication, Whitepaper

Climate-related changes are occurring at a rate surpassing local communities’ adaptive capacity. These communities often rely on their traditional knowledge to navigate and adapt to the changing environment, using seasonal indicators and calendars. The study highlights and documents the local knowledge for detecting climate variability held by the citizens in seven districts of Suriname. Through participatory data collection and analysis, we identified 219 indicators that detect a wide range of changes in wind patterns, lightning occurrences, rainfall, water levels and quality, animal and plant phenology, and air and soil quality. Approximately one-third of these indicators were location-specific, exhibiting great detail and specialization. The study reveals a robust indicator system active across all participating urban, rural, or forested districts. It concludes that local knowledge may become a valuable resource for responding rapidly to the challenges posed by climate change in Suriname, a nation highly vulnerable to the impacts of climate change.

Assigned by Green Growth Suriname, Dr. Gwendolyn Smith, Chowenga Mawie en Jethro Karsters wrote a research paper on seasonal indicators for 7 districts in Suriname which was published in the Academic Journal of Suriname, Vol.14 No1. (2023).

Local knowledge matters: understanding the decision-making processes of communities under climate change in Suriname

By | Publication, Whitepaper

In October 2021, GGS started with a local research project with an open call for local students to participate. A group of 10 students was selected. They followed training sessions to prepare for data-gathering for the project to find local indicators for climate change. Two (2) students participated in the data processing and editing of the report.

On January 12, 2024 the first publication on the research was published in Frontiers in Climate.


Carbon Credits: de business case

By | Events, Publication

On Friday November 3rd, 2023 Green Growth Suriname, under its Forest93 brand, organised a seminar as side-event to the United Business Fair in Suriname. The seminar was themed “Carbon Credits: de business case” and was aimed at business people in Suriname.

Two speakers were invited:

Mrs. Gwendolyn Smith, chair of Green Growth Suriname and a UN Roster of Expert on Climate Change and REDD+, gave an introduction on carbon credits: what are they? How does this market work? What are preconditions for a successfull carbon credit system? What regulations or preparations should be in place?

Mr. Vasco van Roosmalen, CEO of ReSeed introduced the ReSeed model. He gave insights about how small farm holders could be eligible for carbon credits because they are among “the largest carbon asset managers in the world”.

65 people participated including representatives of the business society, accountants, indigenous organizations, conservation organizations, academia and agricultural entrepreneurs.

Please find the presentation slides here (download button under the file).

 

Dringende oproep om Suriname groen te houden

By | Press Release, Publication

Keep Suriname Green is de dringende oproep van groene organisaties in Suriname om Suriname samen groen te houden.

De zorg voor de natuur is immers een taak van ons allemaal. 

Ondanks dat Suriname nog steeds het meest beboste land ter wereld is qua bosbedekking per persoon heeft Suriname belangrijke zaken nog niet in orde om ook het meest beboste land te blijven. Dat baart zorgen voor de toekomst.

Hoewel de Republiek Suriname herhaaldelijk op internationale fora heeft uitgesproken de ambitie te hebben om 93% bosbedekking te behouden, lijkt dit in de praktijk moeilijker waar te maken. Zo is natuurbeschermingswetgeving reeds 70 jaar oud, is er nog geen overeenstemming over een ruimtelijke planning van het grondgebied, en nog te vaak winnen korte termijn economische belangen het van lange termijn duurzame beleidsbeslissingen.

Hoewel Suriname nog geen grootschalige ontbossing kent zoals bijvoorbeeld in Azië en Brazilië is gebeurd door industriële landbouw, gaat de stand van de bosbedekking achteruit met zo’n 0.06% per jaar. Buitenlandse investeerders hebben interesse om zich in Suriname te vestigen voor het uitoefenen van grootschalige landbouw, waarbij nog veel onduidelijkheden zijn over de exacte locatie en de impact op ons bos door de verwachte omvangrijke ontbossingsactiviteiten. Ook mijnbouw is een grote bedreiging voor het behouden van onze bosbedekking. WWF heeft recent een rapport gepubliceerd waarin Suriname wereldwijd op de eerste plaats staat als het aankomt op ontbossing door mijnbouwactiviteiten. Maar liefst 28.5% van de totale ontbossing in Suriname heeft een directe link met de mijnbouw. 


Bron: WWF Germany. (2023). Extracted Forests. Unearthing the role of mining-related deforestation as a driver of global deforestation. 

Niet alleen het percentage bosbedekking is belangrijk, met name de kwaliteit van het bos doet er toe. Er komt steeds meer druk op het bos door de aanleg van wegen, uitgiftes van mijnbouwconcessies buiten de bosgordel, de oprukkende landbouwgrens door het omzetten van bos in landbouwgrond en de impacts van klimaatverandering. Ook reeds beschermde natuurgebieden genieten in de praktijk geen bescherming tegen andere belangen. De effecten hiervan zijn reeds merkbaar en grotendeels onomkeerbaar: er is minder voeding te vinden voor gemeenschappen in de dorpen, er zijn zorgen over de gezondheid en de leefbaarheid voor mens en dier wordt aangetast.

Momenteel is er volop aandacht voor de investeringen in de olie- en gassector. Opvallend genoeg roepen bedrijven in deze sectoren Suriname ook op om haar bos te behouden. Niet in de laatste plaats om te dienen als compensatie van wereldwijde emissies. Zowel de overheid als het bedrijfsleven geven aan heil te zien in de handel van carbon credits en debt-for-nature swaps. Als Suriname deze ‘spaarpot voor de toekomst’ wil behouden, en gebruik wil kunnen maken van de carbon credit handel, is de voorwaarde dat het bos moet blijven staan. 

Keep Suriname Green is een oproep om natuurinclusief én toekomstgericht te denken bij beleids- en investeringsbeslissingen. Mens en natuur kunnen niet wachten totdat het bos verder aangetast wordt. De bij De Nationale Assemblee ingediende ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer is een belangrijke stap om als samenleving bewustere keuzes te maken, en de natuur te beschermen voor onze nakomelingen. Bovendien legt deze wet een basis om onze inheemse en tribale broeders en zusters, die meer dan 40% van de natuur op ons grondgebied in tact hebben helpen houden, eindelijk erkenning en compensatie te geven voor deze rol. Dit, naast de officiele erkenning en wettelijke bescherming van de collectieve rechten van de inheemse en tribale volken in Suriname die eindelijk geregeld moet worden.

Op www.keepsurinamegreen.sr delen wij de komende periode steeds nieuwe informatie over waarom het belangrijk is om Suriname groen te houden. 


Stichting Groene Groei Suriname
Conservation International Suriname
WWF Guianas
Tropenbos Suriname

Visie van Surinamers over de ruimtelijke inrichting van Suriname in 2072

By | Press Release, Publication

In opdracht van de Inter-American Development Bank (IaDB) heeft de Stichting Groene Groei Suriname, in afstemming met het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (Min ROM) gewerkt aan een visie over de ruimtelijke ordening van Suriname, zoals de gebruikers van de ruimte in Suriname dat zien. 

Honderden stakeholders zijn gedurende het proces van vier maanden gevraagd naar hun idee over de inrichting en het gebruik van de ruimte in Suriname over 50 jaar, oftewel in 2072. De uitdaging om met z’n allen ver in de toekomst te kijken, en te durven dromen, is aangegaan aan de hand van de toepassing van verschillende technieken. Het proces werd verdeeld in fasen zoals een online survey, het luisteren naar de conversaties op sociale media, organiseren van workshops en het bijwonen van informatie-sessies over actuele thema’s rondom ruimtelijke ordening. Elk van de fasen was bedoeld om een steeds specifieker beeld te krijgen van hoe het toekomstbeeld van Suriname op het gebied van ruimtelijke ordening eruit kan zien. Hierbij is gebruik gemaakt van de vijf pilaren die het Ministerie van ROM toepast, te weten: sociale zekerheid, economische weerbaarheid, ruimtelijke duurzaamheid, bescherming van het milieu en goed beleid (cq. sterke instituten).

Het resultaat van het onderzoek is een document waarvan dit de samenvatting is. De hier gepresenteerde visie geeft de richtlijnen aan die stakeholders – oftewel de gebruikers van de ruimte in Suriname – belangrijk vinden voor de gezamenlijke ontwikkeling van Suriname. Dit document is bedoeld als input voor het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, als ook de totale regering, om haar lange termijnvisie voor de ontwikkeling van Suriname op te baseren. Daarnaast zal deze visie moeten worden meegenomen in de ontwikkeling van wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, zodat een toekomstbestendige en planmatige ontwikkeling van Suriname beter mogelijk wordt en de wensen van Suriname worden gerepresenteerd.

Namens het uitvoerend team worden alle stakeholders bedankt voor het openhartig meedenken en dromen.