Category

Press Release

Persbericht: Natuurwetgeving loopt achter feiten aan

By | Press Release, Publication, Uncategorised

Op 03 april 1954 werd Suriname een toonbeeld in de wereld voor natuurbescherming. De Natuurbeschermingswet die indertijd werd aangenomen, was voor die periode zeer vooruitstrevend.

De wet introduceerde nieuwe concepten voor die tijd zoals beschermde natuurgebieden. In 1969 werd Stinasu (Stichting Natuurbehoud Suriname) opgericht, waarmee Suriname een van de eerste landen was die natuurtoerisme zou gaan ontwikkelen, in die tijd ook een vernieuwend concept.

Vandaag zijn we 70 jaren verder. Helaas is onze regelgeving niet meegegroeid met lokale en internationale ontwikkelingen of veranderde omstandigheden in ons klimaat.

Inmiddels blijkt dat:

 • Het zogenaamde hekken- en boetesysteem (‘fences and fines’) met beschermde natuurgebieden, waar volgens de wet vrijwel niemand mag komen, een achterhaald concept is. Op diverse plekken in Suriname hebben inheemsen en marrons hun woongebieden onder dwang moeten verlaten onder aanvoering van ‘bescherming van de natuur’.
 • Er onvoldoende prioriteit in het beleid is om het meest beboste land ter wereld te kunnen blijven. Natuurbescherming als keten – van beleidsmakers tot en met boswachters – wordt bijvoorbeeld onvoldoende gefinancierd (nog geen 0,5% van de staatsbegroting).
 • Nieuwe globale concepten zoals ecosysteemdiensten (waaronder de veelbesproken carbon credits) nog niet erkend worden in de Surinaamse wetgeving.
 • De rol van inheemsen en tribale gemeenschappen in natuurbescherming nooit erkend is. Evenzo zijn de collectieve grondenrechten anno 2024 nog niet geformaliseerd.
 • De unieke traditionele kennis over natuur en biodiversiteit onder inheemsen en tribale gemeenschappen nooit erkend is.

Hoogtijd dus voor enkele verbeteringen.

Met 92,6% bosbedekking anno 2023 heeft Suriname nog veel bos, echter komt deze natuur en de kwaliteit van het bos steeds meer onder druk te staan door mijnbouw, door ongecontroleerde houtkap, door overbejaging, door verstoring bij de aanleg van infrastructuur, door de mogelijke introductie van grootschalige landbouw en door de effecten van klimaatverandering.

Het hoopvolle nieuws is dat De Nationale Assemblée een commissie van rapporteurs heeft benoemd om een conceptwet Duurzaam Natuurbeheer te bestuderen en discussies met stakeholders hieromtrent reeds zijn begonnen. Alsook dat het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu bezig is met onder meer een Green Development Strategy en een Wet op de Ruimtelijke Ordening waarbij behoud van groen steeds belangrijk uitgangspunten zijn. Daarnaast gaf President Chandrikapersad Santokhi onlangs in een interview aan dat “het pilotproject met de Mennonieten is ingetrokken”.

Indien Suriname haar natuur wil behouden voor toekomstige generaties, en deze planmatig in haar ontwikkelingsstrategieën wil opnemen, is geüpdate regelgeving nodig die voldoet aan de omstandigheden van de tijd. Daarbij kunnen natuur en ontwikkeling hand-in-hand gaan. We kijken dan ook uit naar een gedenkwaardig moment waarbij we, in 2024, na 70 jaren, weer een goede stap in de toekomst kunnen maken met vernieuwde regelgeving.

Natuurinclusieve ontwikkeling moet op ieders agenda staan en prioriteit genieten.

Namens de campagne Keep Suriname Green,

Conservation International Suriname
Groene Groei Suriname
Tropenbos Suriname
WWF-Guianas
Forest93

Zie www.keepsurinamegreen.sr voor meer informatie over de Wet Duurzaam Natuurbeheer

Dringende oproep om Suriname groen te houden

By | Press Release, Publication

Keep Suriname Green is de dringende oproep van groene organisaties in Suriname om Suriname samen groen te houden.

De zorg voor de natuur is immers een taak van ons allemaal. 

Ondanks dat Suriname nog steeds het meest beboste land ter wereld is qua bosbedekking per persoon heeft Suriname belangrijke zaken nog niet in orde om ook het meest beboste land te blijven. Dat baart zorgen voor de toekomst.

Hoewel de Republiek Suriname herhaaldelijk op internationale fora heeft uitgesproken de ambitie te hebben om 93% bosbedekking te behouden, lijkt dit in de praktijk moeilijker waar te maken. Zo is natuurbeschermingswetgeving reeds 70 jaar oud, is er nog geen overeenstemming over een ruimtelijke planning van het grondgebied, en nog te vaak winnen korte termijn economische belangen het van lange termijn duurzame beleidsbeslissingen.

Hoewel Suriname nog geen grootschalige ontbossing kent zoals bijvoorbeeld in Azië en Brazilië is gebeurd door industriële landbouw, gaat de stand van de bosbedekking achteruit met zo’n 0.06% per jaar. Buitenlandse investeerders hebben interesse om zich in Suriname te vestigen voor het uitoefenen van grootschalige landbouw, waarbij nog veel onduidelijkheden zijn over de exacte locatie en de impact op ons bos door de verwachte omvangrijke ontbossingsactiviteiten. Ook mijnbouw is een grote bedreiging voor het behouden van onze bosbedekking. WWF heeft recent een rapport gepubliceerd waarin Suriname wereldwijd op de eerste plaats staat als het aankomt op ontbossing door mijnbouwactiviteiten. Maar liefst 28.5% van de totale ontbossing in Suriname heeft een directe link met de mijnbouw. 


Bron: WWF Germany. (2023). Extracted Forests. Unearthing the role of mining-related deforestation as a driver of global deforestation. 

Niet alleen het percentage bosbedekking is belangrijk, met name de kwaliteit van het bos doet er toe. Er komt steeds meer druk op het bos door de aanleg van wegen, uitgiftes van mijnbouwconcessies buiten de bosgordel, de oprukkende landbouwgrens door het omzetten van bos in landbouwgrond en de impacts van klimaatverandering. Ook reeds beschermde natuurgebieden genieten in de praktijk geen bescherming tegen andere belangen. De effecten hiervan zijn reeds merkbaar en grotendeels onomkeerbaar: er is minder voeding te vinden voor gemeenschappen in de dorpen, er zijn zorgen over de gezondheid en de leefbaarheid voor mens en dier wordt aangetast.

Momenteel is er volop aandacht voor de investeringen in de olie- en gassector. Opvallend genoeg roepen bedrijven in deze sectoren Suriname ook op om haar bos te behouden. Niet in de laatste plaats om te dienen als compensatie van wereldwijde emissies. Zowel de overheid als het bedrijfsleven geven aan heil te zien in de handel van carbon credits en debt-for-nature swaps. Als Suriname deze ‘spaarpot voor de toekomst’ wil behouden, en gebruik wil kunnen maken van de carbon credit handel, is de voorwaarde dat het bos moet blijven staan. 

Keep Suriname Green is een oproep om natuurinclusief én toekomstgericht te denken bij beleids- en investeringsbeslissingen. Mens en natuur kunnen niet wachten totdat het bos verder aangetast wordt. De bij De Nationale Assemblee ingediende ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer is een belangrijke stap om als samenleving bewustere keuzes te maken, en de natuur te beschermen voor onze nakomelingen. Bovendien legt deze wet een basis om onze inheemse en tribale broeders en zusters, die meer dan 40% van de natuur op ons grondgebied in tact hebben helpen houden, eindelijk erkenning en compensatie te geven voor deze rol. Dit, naast de officiele erkenning en wettelijke bescherming van de collectieve rechten van de inheemse en tribale volken in Suriname die eindelijk geregeld moet worden.

Op www.keepsurinamegreen.sr delen wij de komende periode steeds nieuwe informatie over waarom het belangrijk is om Suriname groen te houden. 


Stichting Groene Groei Suriname
Conservation International Suriname
WWF Guianas
Tropenbos Suriname

Visie van Surinamers over de ruimtelijke inrichting van Suriname in 2072

By | Press Release, Publication

In opdracht van de Inter-American Development Bank (IaDB) heeft de Stichting Groene Groei Suriname, in afstemming met het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (Min ROM) gewerkt aan een visie over de ruimtelijke ordening van Suriname, zoals de gebruikers van de ruimte in Suriname dat zien. 

Honderden stakeholders zijn gedurende het proces van vier maanden gevraagd naar hun idee over de inrichting en het gebruik van de ruimte in Suriname over 50 jaar, oftewel in 2072. De uitdaging om met z’n allen ver in de toekomst te kijken, en te durven dromen, is aangegaan aan de hand van de toepassing van verschillende technieken. Het proces werd verdeeld in fasen zoals een online survey, het luisteren naar de conversaties op sociale media, organiseren van workshops en het bijwonen van informatie-sessies over actuele thema’s rondom ruimtelijke ordening. Elk van de fasen was bedoeld om een steeds specifieker beeld te krijgen van hoe het toekomstbeeld van Suriname op het gebied van ruimtelijke ordening eruit kan zien. Hierbij is gebruik gemaakt van de vijf pilaren die het Ministerie van ROM toepast, te weten: sociale zekerheid, economische weerbaarheid, ruimtelijke duurzaamheid, bescherming van het milieu en goed beleid (cq. sterke instituten).

Het resultaat van het onderzoek is een document waarvan dit de samenvatting is. De hier gepresenteerde visie geeft de richtlijnen aan die stakeholders – oftewel de gebruikers van de ruimte in Suriname – belangrijk vinden voor de gezamenlijke ontwikkeling van Suriname. Dit document is bedoeld als input voor het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, als ook de totale regering, om haar lange termijnvisie voor de ontwikkeling van Suriname op te baseren. Daarnaast zal deze visie moeten worden meegenomen in de ontwikkeling van wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, zodat een toekomstbestendige en planmatige ontwikkeling van Suriname beter mogelijk wordt en de wensen van Suriname worden gerepresenteerd.

Namens het uitvoerend team worden alle stakeholders bedankt voor het openhartig meedenken en dromen.

LAGERE SCHOOL AMATOPO FEESTELIJK GEOPEND

By | Press Release

Op 31 augustus 2022 werd de Openbare School Amatopo feestelijk ingezegend in het dorp Amatopo, in het zuid-westen van district Sipaliwini. Dit zal de eerste keer zijn dat de inheemse Trio-gemeenschap te Amatopo hier onderwijs zal krijgen. Per oktober zullen de eerste leerlingen starten met basisonderwijs.

Dit project is tot stand gekomen als samenwerking tussen de de Trio gemeenschap, het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Stichting Groene Groei Suriname (GGS). Minister Marie Levens noemt het project in haar videoboodschap aan de gemeenschap “een prachtig voorbeeld van een Public-Private Partnerschap”. De Minister benadrukte hoe enorm blij zij is dat nu eindelijk, ook in dit afgelegen gebied, elk kind onderwijs kan genieten in hun eigen omgeving volgens het concept “Education on Location”. De Minister riep de gemeenschap op om zuinig om te gaan met de school.

Granman van de Trio gemeenschap, Jimmy Toeroemang, bedankte een ieder voor de inzet. Dit was een van de eerste projecten die de Granman heeft helpen ontplooien sinds zijn benoeming in september 2021. 

Kapitein Paneshi, Hoofdkapitein Peppoe en Granman Jimmy Toeroemang na de onthulling van het naambord van de O.S. Amatopo

Hoofdkapitein Peppoe sprak namens de gemeenschap van het dorp Amatopo een groot woord van dank uit. Gwendolyn Smith, voorzitter van Stichting Groene Groei Suriname, zei dat zij hoopt de belofte aan kapitein Peppoe te hebben ingelost. De kapitein zei bij de start van het project in oktober dat zijn laatste wens is om een school te zien in zijn dorp, voordat hij uit dit leven moet vertrekken.

Stichting Groene Groei Suriname (GGS) heeft het project gecoördineerd. Met de hulp van velen is het project tot stand gekomen. GGS bedankte daarom onder andere Dean Gorré, de voormalig bondscoach van Natio die Global FOREST93 Ambassador is geworden. Hij heeft zijn netwerk ingezet om extra fondsen te genereren zodat de bouw kon voortgaan, Rotary Club Paramaribo Central kwam in met gasoline en fondsen zodat het project door kon gaan. Ook andere sponsoren zoals Southern Commercial Bank, Beyrouth Bazaar, Talula als ook de leerlingen van Basisschool Stap Vooruit en de Nassy Brouwerschool, als ook Sage Uiterloo, die allen hielpen om schooltassen met inhoud aan te schaffen werden bedankt. Ook werd de hulp van het management en medewerkers van het naastgelegen toeristenoord Amatopo Rainforest bedankt voor de steun. Zij zorgden onder meer voor de waterinstallatie van de school en stonden klaar met extra mankracht wanneer nodig. 

Nadat elk kind zijn rugtas met inhoud in ontvangst had genomen, verplaatste de groep zich naar de school. Met de onthulling van het naambord en een rondleiding werd het gebouw in gebruik genomen. Er zijn vier lokalen, een kantoor, magazijn en een toiletgroep gebouwd. De eerste groep die zal starten bestaat uit 18 leerlingen onder de 15 jaar en 11 personen boven de 15 jaar die alsnog hun lagere school diploma willen behalen. De verwachting is dat er gedurende het jaar meer leerlingen zich zullen aanmelden. 

Het MInisterie van Onderwijs is druk bezig om alle administratieve handelingen in orde te maken zodat ook hier op maandag 03 oktober de schoolbel geluid zal worden door de leerkracht en het schooljaar – voor het eerst – zal aanvangen.

Schoolgebouw O.S. Amatopo in het zuid-westen van Suriname
Vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de Tareno gemeenschap en Stichting Groene Groei Suriname bij de opening van de schoolSurvey spatial planning

By | Press Release

The Ministry of Spatial Planning and Environment is developing policy, planning and legislation for spatial planning in Suriname. To have a representative and inclusive process the Ministry is looking for insights from the general public. GGS is happy to support the Ministry of ROM in gathering these insights. In August 2022 an online survey will be distributed through social media, Whatsapp and SMS text to gather responses from Surinamese allover the country. 

Want to contribute? Please fill out the survey here: https://ee.kobotoolbox.org/x/obwNT9zc  

This is step one of the process we have designed to gather stakeholder insights. In the coming months we will organize other initiatives to gather more in-depth information per district, which will support the policy-making and legislative process within the Ministry of Spatial Planning and Environment (ROM).

Student Research assignment: Local knowledge for indicating climate change in Suriname

By | Press Release, Publication

Green Growth Suriname Foundation has an opportunity for a student research assignment, starting  November 2021.

Background
Climate change will have a profound effect on Suriname. Predictions for Suriname as a whole show that with doubling of Carbon Dioxide by the year 2100, the mean annual temperature increases by 2.6 centigrade and the mean annual precipitation will decrease about 4.7% compared to the last 20-30 years (Nurmohamed, 2008). Even more important are the factors other than warming, including changes in rainfall pattern and frequency that is expected to have a larger scale effect than biotic interactions between species and soil variations (Borchert, 1998). The projected shift in rainfall patterns – specifically the length of the dry season – is identified as the key-controller for tropical forest climatic change (Hutyra et al, 2005). Such predictions are consistent with the finding that the dry season between the months of May-December will become dryer with 24% by 2080 in Suriname (Nurmohamed, 2008).

However, accurate predictions about the effects of climate are difficult to capture in the abstract models used nowadays (Da Silva,Werth & Arissar, 2008). The complex nature of climate is not well understood, often because it is removed from its social context (Weber, 2006; Leiserowitz, 2006; Vedwan & Rhoades, 2001; Vogel & O’Brien, 2006). People that have lived in a specific place for long periods of time (>10 years) have observed change in their immediate environment. These local peoples have developed and interchanged practical instruments and normative knowledge about the ecological, socio-economic and cultural environment (Agrawal, 1995).  They rely on experience and have identified indicators in their surroundings. These dynamic, inside-out strategies are a valuable point of departure for the design of present-day adaptive resource management strategies (Parlee & Fikret, 2006).

Suriname provides a unique location to study climate change. A primary aim of this research is to study the traditional system in recognizing and predicting ecosystem alterations. With this research indicators will be identified based on local concepts, knowledge and practices to foresee climate-related hazards. Specific objectives are to 1) Identify verifiable forest indicators for seasonal climate change and 2) Define the traditional knowledge system as it relates to understanding climate change.

Research goal
The overall goal of the project is to study the traditional system in recognizing and predicting ecosystem alterations. A better understanding of how local peoples perceive and manage local ecosystems in changing climate is an anticipated result of this research. We plan to answer the following research questions: What are the indicators used by local peoples for indicating seasonality? Can these traditional indicators be used as a prediction tool for change for future use?

Student Opportunity
Students will work together with a PhD. level researcher to answer the research questions. In practice, students will visit different stakeholders and interview them on the indicators. Also, students will work together with the lead researcher to gather information from the field in social mapping exercises, as well as other research methods. The work will eventually be published in an academic journal with mentioning of students and other contributors.

The period for collaboration in this research project is a minimum of 3 months and can go as long as the student needs to complete his/her project. Students will receive a stipend of U$ 500 for contributing to this research project which will be used for transportation and professional fees.

Students who are interested can contact us via email: gwen@greengrowthsuriname.org

GGS and Satelligence extend satellite monitoring in Suriname

By | Press Release

A recent study into tech-assisted forest governance found that technology based forest monitoring could lead to a 51% decrease in deforestation in the first year and a 21% decrease the following year. The study was published by the Proceedings of the National Academies of Sciences and aimed to compare communities who had shifted to tech-based approach to those who had not. The implication being that a shift to tech monitoring offers a low cost, high return strategy for combating climate change.

Green Growth Suriname (GGS) is dedicated to introducing innovative ways to support forest governance. Suriname’s forest cover is experiencing increasing pressure through logging, goldmining and infrastructure. The nation’s objective is to remain the most forested country on earth by balancing development and conservation.

In its role to help build forest governance, GGS teamed up with Satelligence in 2019 to monitor loss of forest cover through satellite data from multiple satellites as input in the so-called logging approved production area of the country (25% of land surface). Satelligence uses artificial intelligence to do cloud-based processing of radar and optical satellite images to ensure optimum information density.

After a pilot year, GGS is now happy to announce that they will continue to work with Satelligence for an additional two years increasing the monitoring area to cover the entire country.

Satelligence shares their satellite data with Surinamese governance institutes, while a summary of the data is regularly shared with the public via a webseries called Busi Taki. Since 2020, citizens have been armed with the means to help slow the country’s rates of deforestation. Via the citizen science application Green Growth Forests they can take pictures of illegal logging or deforestation sites and upload these in the app. Using Green Growth Forests, we were able to identify cases of deforestation outside of our original scope, and thus we saw the need to increase our area of operations in the country.  

With this new initiative, we aim to support the Government with an extra data set and at the same time empower tribal and indigenous communities to protect the pristine land that they call home. Our tech will provide them with new insights into the health of their forests and avoid encroachment. The communities that live there are uniquely equipped to do so as they provide supply-chain monitoring efforts with much needed “eyes on the ground”. Through a combination of ancient indigenous knowledge and cutting-edge tech, GGS foresees a comprehensive effort to manage the rainforest, which is becoming increasingly important for human life on our planet.  

This cooperation is made possible by funding from the Swedish Postcode Foundation and support from Re:Wild.

Under the extended contract, Satelligence will provide satellite imagery covering the full country

New product launch in Alalapadu: Tuhka roasted nuts

By | Press Release

Het inheems dorp Alalapadu introduceerde op 5 juli 2021 geroosterde noten als productuitbreiding van haar merk TUHKA. Zie hier de persconferentie van het dorp zelf.  

Aan de nu welbekende Tuhka olie, uit het inheemse dorp Alalapadu in Zuid-Suriname, is een nieuwe productlijn toegevoegd: geroosterde noten oftewel ‘roasted nuts’. Deze noten zijn bedoeld voor consumptie en hebben een positieve impact op het immuunsysteem vanwege de rijkheid aan vezels, eiwitten en selenium (met name goed voor hart- en vaatziekten en de prostaat).

De lokale productiefaciliteit is de voornaamste inkomstenbron van de gemeenschap in Alalapadu geworden. Met elke aankoop van Tuhka olie of Tuhka Roasted Nuts draagt de consument dus direct bij aan het kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud van de ruim 120 bewoners te Alalapadu.

De gemeenschap van Alalapadu is erg trots op deze ontwikkeling tijdens de uitdagende covid-19 periode. In een eigen verklaring leggen de medewerkers van Stichting Tuhka in Alalapadu uit wat de productie inhoudt qua inzet, werkuren en verwerkingsproces. Ook benadrukken zij hoe belangrijk de productie is voor hun levensonderhoud, daar deze gemeenschap een van de meest verafgelegen dorpen in Suriname is.

Met financiële ondersteuning vanuit het Amazon Forest Fund heeft ‘Green Growth Suriname’ (GGS), in samenwerking met lokale Stichting Tuhka in Alalapadu en Conservation International Suriname (CIS) de ‘roasted nuts’ productielijn in 10 maanden ontwikkeld. “De enorme drive van de gemeenschap zelf heeft dit project mogelijk gemaakt. Wij zijn blij dat we hebben kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst voor deze kleine Trio-gemeenschap,” aldus Gwendolyn Smith van GGS. De komende maanden zal er verder gewerkt worden aan de Tuhka Roasted Nuts door financiering van de Franse Overheid middels het Our Future Forest – Amazonia Verde project.

Middels een Conservation Agreement (instandhoudingsovereenkomst aangaande het bos) heeft de gemeenschap van Alalapadu zich sinds 2017 gecommitteerd om het bos rondom het dorp Alalapadu te beschermen (235.000 ha). In dit gebied komen onder meer de unieke Braziliaanse notenbomen voor. Als onderdeel van het TWTIS-programma (Trio Wayana Natuurbescherming in Zuid-Suriname in Ontwikkeling) werkt CI-Suriname sindsdien aan het ondersteunen van Alalapadu bij de duurzame productie van Brazil noot gerelateerde producten.

Met deze nieuwe ontwikkeling wordt invulling gegeven aan het streven van de regering voor het verder ontwikkelen van bosbijproducten (Engels: Non-Timber Forest ProductsNTFPs) als sector. Bosbijproducten zijn alle producten afkomstig uit bossen met uitzondering van hout.

De Tuhka Roasted Nuts zijn vanaf begin juli 2021 te koop bij verschillende supermarkten en drogisterijen en via de webshop avoda.sr. De eerste variant van de Tuhka Roasted Nuts die wordt geïntroduceerd, is de ongezouten pure noot, zonder toevoegingen. De noten worden verpakt in zakjes van 200 gram. HEM Suriname N.V. is de officiële distributeur. Informatie over de gezondheidsvoordelen en verkooppunten van zowel Tuhka Roasted Nuts als Tuhka olie is te vinden op de Tuhka website www.tuhka.sr en via HEM Suriname N.V. op telefoonnummer 472-351.

 

 

 

————-

New product launch in Alalapadu: Tuhka roasted nuts

On July 5, 2021, indigenous village Alalapadu introduced roasted nuts as a product extension of its TUHKA brand. A new product line has been added to the now well-known Tuhka oil, from the indigenous village of Alalapadu in South Suriname: roasted nuts or ‘roasted nuts’. These nuts are intended for consumption and have a positive impact on the immune system due to their richness in fiber, protein and selenium (particularly good for cardiovascular diseases and the prostate).

The local production facility has become the main source of income for the community in Alalapadu. With every purchase of Tuhka oil or Tuhka Roasted Nuts, the consumer contributes directly to being able to provide for the own livelihood of the more than 120 residents in Alalapadu.

The community of Alalapadu is very proud of this development during the challenging covid-19 period. In their own statement (see video), the employees of the Tuhka Foundation in Alalapadu explain what production entails in terms of deployment, working hours and processing process. They also emphasize how important production is for their livelihood, as this community is one of the most remote villages in Suriname.

With financial support from the Amazon Forest Fund, Green Growth Suriname (GGS), in collaboration with local Tuhka Foundation in Alalapadu and Conservation International Suriname (CIS), has developed the ‘roasted nuts’ production line in 10 months. “The tremendous drive of the community itself has made this project possible. We are pleased that we have been able to contribute to a sustainable future for this small Trio community,” said Gwendolyn Smith of GGS. In the coming months, work  on the Tuhka Roasted Nuts will continue with funding from the French Government through the Our Future Forest – Amazonia Verde project.

Since 2017,  the community of Alalapadu has committed itself through a Conservation Agreement to protect the forest surrounding the village of Alalapadu (235,000 ha). This area includes the unique Brazilian nut trees. Ever since, CI-Suriname has been working to support Alalapadu in the sustainable production of Brazil nut related products, as part of the TWTIS program (Trio Wayana Nature Conservation in South Suriname in Development).

This new development fulfills the government’s ambition to further develop non-timber forest products (NTFPs) as a sector. Forest by-products are all products from forests with the exception of wood.

The Tuhka Roasted Nuts are for sale at various supermarkets and drugstores and via the webshop avoda.sr. The first variant of the Tuhka Roasted Nuts to be introduced is the unsalted pure nut, with no additives. The nuts are packed in bags of 200 grams. HEM Suriname NV is the official distributor. Information about the health benefits and points of sale of both Tuhka Roasted Nuts and Tuhka oil can be found on the Tuhka website www.tuhka.sr and via HEM Suriname NV on telephone number 472-351.

 

 

Green Growth Champions start gardening project for children’s homes

By | Press Release

Starting at International Environment Day, June 5, 2021, the Green Growth Champions will start their own social environmental project: nature-friendly gardening with children. They will collect money to provide as many children’s homes as possible with mobile garden boxes, seeds, plant material and training so that they can provide for their own healthy food in a sustainable way.

The Green Growth Champions are four young Surinamese with a passion for nature who have been following an internal academy at the Green Growth Suriname Foundation for a year. The champions are Jeffrey Vanan, athlete; Christio Wijnhard, presenter Busi Taki; Glynis Williams, master student Sustainable Management; and Byciel Watsaam, artist. At the ‘academy’, they receive monthly presentations from professionals about nature related themes. There have been lectures about the Environmental Framework Act, about endangered animals, about lifestyles of indigenous people, about tribes, about climate financing, about the origin of the environment field in Suriname and the development since then.

After the last session, the idea arose among the Green Growth Champions to start their own environmental project. In particular, they wanted to carry out a project that also had a social impact, especially given the current difficult circumstances with COVID-19 and the economy. The project therefore had to contribute to nature, contribute to relieving economic pressure and also be healthy.

Eating from your own garden is healthier, cheaper and more environmentally friendly. Plus gardening is an important life skill. The project has thus been set up in such a way that it contributes to:

 • mental health, because gardening has a therapeutic effect
 • physical health and immunity through healthy food
 • the environment by learning to grow in an environmentally friendly way, without pesticides
 • the budget of the homes

The production cost of a garden box is approximately SRD 500. The training component will be carried out with the support of agricultural professionals. Support the Green Growth Champions by making a contribution and help them help as many children’s homes as possible with healthy food… especially now!

You can deposit your contribution into the account of Stichting Groene Groei Suriname, stating “tuinbakken project” via Finabank (SRD) 1000.528.834 or Finabank (USD) 1000.526.181

In the next Busi Taki episode of Friday 11 June, the Green Growth Champions will introduce themselves further. In the third Busi Taki episode of season 2, on June 19, with as topic ‘the healing power of the forest’, a therapeutic gardening project is discussed. The latter is the basis for the Green Growth Champions garden planter project.

——–

De Green Growth Champions beginnen met tuinbakken project voor kindertehuizen

Vanaf internationale milieudag, 5 juni 2021, starten de Green Growth Champions hun eigen sociale milieuproject: natuurvriendelijk tuinieren met kinderen. Zij zamelen geld in om zoveel mogelijk kindertehuizen te voorzien van mobiele tuinbakken, zaden, plantmateriaal en trainingen zodat deze op duurzame wijze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

De Green Growth Champions zijn vier jonge Surinamers met een passie voor de natuur die reeds een jaar een intern traject volgen bij Stichting Groene Groei Suriname. De champions zijn Jeffrey Vanan, atleet; Christio Wijnhard, presentator Busi Taki; Glynis Williams, master student Sustainable Management; en Byciel Watsaam, artiest. In dit traject krijgen zij elke maand een presentatie van een professional over thema’s rondom de natuur: zo zijn er lezingen geweest over de Milieu Raamwet, over bedreigde dieren, over leefwijzen van inheemsen, over tribes, over climate financing, over het ontstaan van het vakgebied milieu in Suriname en de ontwikkeling sindsdien.

Na de laatste sessie ontstond onder de Green Growth Champions het idee om een eigen milieuproject te starten. Zij wilden met name een project uitvoeren die ook een sociale impact had, zeker gezien de huidige moeilijke omstandigheden met COVID-19 en de economie. Het project moest dus bijdragen aan de natuur, bijdragen aan het ontlasten van de economische druk en nog gezond zijn ook.

Eten uit eigen tuin is gezonder, goedkoper en milieuvriendelijker. Plus tuinieren is een belangrijke life skill. Het project is dusdanig opgezet dat het bijdraagt aan:

 • de mentale gezondheid, want tuinieren werkt therapeutisch
 • de fysieke gezondheid en immuniteit door gezonde voeding
 • het milieu door natuurvriendelijk te leren kweken, zonder pesticides
 • de portemonnee van de tehuizen

De productie van één tuinbak is ongeveer SRD 500 . Het project zal worden uitgevoerd met ondersteuning van landbouwprofessionals voor de trainingen. Ondersteun de Green Growth Champions door ook een bijdrage te leveren en help hen zoveel mogelijk kindertehuizen te helpen om zichzelf duurzaam te helpen met gezonde voeding… vooral nu!

Uw bijdrage kunt u storten op de rekening van Stichting Groene Groei Suriname, onder vermelding van tuinbakken project: Finabank SRD: 1000.528.834 Finabank USD: 1000.526.181

In de volgende Busi Taki aflevering van vrijdag 11 juni zullen de Green Growth Champions zich verder voorstellen. In de derde Busi Taki aflevering van seizoen 2, op 19 juni, met als onderwerp de geneeskracht van het bos komt o.a. het therapeutisch tuinieren project aan bod. Dit laatste is de basis voor het tuinbakkenproject van de Green Growth Champions.

Environment finance training voor beleidsmakers van start

By | Press Release

Of duurzaamheid en green finance de richting zou moeten zijn voor Suriname…? Daar heeft de wereld al antwoord op gegeven. De vraag is nu: hoe geeft Suriname inrichting aan een groene financieringsstrategie, met name op basis van haar 93% bosbedekking.

Silvano Tjong-Ahin, Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, zei “wij zijn bijzonder geïnteresseerd in klimaatfinanciering. We hebben misschien financiële problemen maar we moeten ons waardevolle bos niet in de uitverkoop zetten. Dus geduld en nadenken over waar we een besluit over nemen, is op zijn plaats. Wij beseffen dat we verantwoordelijkheid hebben naar de gemeenschap toe en dat wij een keuze moeten maken met de grootste opbrengst voor de gemeenschap… niet alleen voor nu, maar zeker voor toekomstige generaties.”

Op woensdag 5 mei heeft de Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu het startsein gegeven voor de training environmental finance. Ruim 30 beleidsmakers van diverse ministeries en overheidsinstituten zullen in vier sessies verdieping krijgen in financieringsconcepten rondom milieu en natuur. Het gaat daarbij om mechanismen zoals carbon credits, debt for nature swaps en biodiversity offsets maar ook zullen sprekers van Multilaterale instanties aangeven waarop hun focus de komende jaren zal liggen.

De training is een vervolg op een assessment die gedaan is van de aan Suriname uitgekeerde type milieufinanciering in de afgelopen twintig jaar, als ook naar financieringsbronnen die nog niet benut zijn. Na de training zal een adviesrapport worden afgerond op basis waarvan de overheid haar groene financieringsbeleid kan vormgeven.

In de maand juni zal het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu in het kader van milieudag (5 juni) haar vernieuwde milieubeleid presenteren. “Dit is een document in ontwikkeling. Hiertoe zal ook een climate finance strategy behoren. Wij moeten met de weinige mensen die we hebben alle krachten bundelen: overheid, private sector, NGOs en individuen die bereid zijn ons milieu te beschermen. Ik kijk er naar uit dat de participanten aan de training, samen met het ministerie, dit beleid gaan vormgeven” aldus minister Tjong-Ahin.

De assessments en trainingen zijn georganiseerd door de stichting Groene Groei Suriname (GGS) in samenwerking met het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en NIMOS.

 

———————————————————–

Environment Financing Training for policy-makers on its way

Whether sustainability and green finance should be the direction for Suriname …? The world has already answered that. The question now is: how does Suriname implement a green financing strategy, in particular on the basis of its 93% forest cover.
Silvano Tjong-Ahin, Minister of Spatial Planning and the Environment, said “we are very interested in climate finance. As a country, we may have financial difficulties, but we should not put our valuable forest up for sale. So patience and thinking about what we want to decide on, is of the essence. We realize that we have a responsibility to the community and that we have to make a choice with the greatest benefit for the community… not just for now, but certainly for future generations. ”

On Wednesday May 5th 2021, the Minister of Spatial Planning and the Environment kicked-off the environmental finance training. In four sessions, over 30 policymakers from various ministries and government institutions will gain in-depth knowledge of financing concepts relating to the environment and nature. This involves mechanisms such as carbon credits, debt for nature swaps and biodiversity offsets, moreover, speakers from multilateral bodies will also indicate what their focus will be in the coming years and how Suriname could benefit.

The training is a follow-up to an assessment into historical environmental funding paid to Suriname, as well as of funding sources that have not yet been used. After the training, an advisory report will be completed on the basis of which the government can continue to shape its green financing policy.

In June, the Ministry of Spatial Planning and the Environment will present its renewed environmental policy as part of the International Environment Day (5 June). “This is a document in development. This will also include a climate finance strategy. We must join forces with the few people we have: government, private sector, NGOs and individuals who are willing to protect our environment. I look forward to the participants in the training, together with the ministry, shaping this policy, ”said Minister Tjong-Ahin.

The assessments and training courses are organized by the Green Growth Suriname Foundation (GGS) in collaboration with the Ministry of Spatial Planning and the Environment and NIMOS.