All Posts By

admin2

New product launch in Alalapadu: Tuhka roasted nuts

By | Press Release

Het inheems dorp Alalapadu introduceerde op 5 juli 2021 geroosterde noten als productuitbreiding van haar merk TUHKA. Zie hier de persconferentie van het dorp zelf.  

Aan de nu welbekende Tuhka olie, uit het inheemse dorp Alalapadu in Zuid-Suriname, is een nieuwe productlijn toegevoegd: geroosterde noten oftewel ‘roasted nuts’. Deze noten zijn bedoeld voor consumptie en hebben een positieve impact op het immuunsysteem vanwege de rijkheid aan vezels, eiwitten en selenium (met name goed voor hart- en vaatziekten en de prostaat).

De lokale productiefaciliteit is de voornaamste inkomstenbron van de gemeenschap in Alalapadu geworden. Met elke aankoop van Tuhka olie of Tuhka Roasted Nuts draagt de consument dus direct bij aan het kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud van de ruim 120 bewoners te Alalapadu.

De gemeenschap van Alalapadu is erg trots op deze ontwikkeling tijdens de uitdagende covid-19 periode. In een eigen verklaring leggen de medewerkers van Stichting Tuhka in Alalapadu uit wat de productie inhoudt qua inzet, werkuren en verwerkingsproces. Ook benadrukken zij hoe belangrijk de productie is voor hun levensonderhoud, daar deze gemeenschap een van de meest verafgelegen dorpen in Suriname is.

Met financiële ondersteuning vanuit het Amazon Forest Fund heeft ‘Green Growth Suriname’ (GGS), in samenwerking met lokale Stichting Tuhka in Alalapadu en Conservation International Suriname (CIS) de ‘roasted nuts’ productielijn in 10 maanden ontwikkeld. “De enorme drive van de gemeenschap zelf heeft dit project mogelijk gemaakt. Wij zijn blij dat we hebben kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst voor deze kleine Trio-gemeenschap,” aldus Gwendolyn Smith van GGS. De komende maanden zal er verder gewerkt worden aan de Tuhka Roasted Nuts door financiering van de Franse Overheid middels het Our Future Forest – Amazonia Verde project.

Middels een Conservation Agreement (instandhoudingsovereenkomst aangaande het bos) heeft de gemeenschap van Alalapadu zich sinds 2017 gecommitteerd om het bos rondom het dorp Alalapadu te beschermen (235.000 ha). In dit gebied komen onder meer de unieke Braziliaanse notenbomen voor. Als onderdeel van het TWTIS-programma (Trio Wayana Natuurbescherming in Zuid-Suriname in Ontwikkeling) werkt CI-Suriname sindsdien aan het ondersteunen van Alalapadu bij de duurzame productie van Brazil noot gerelateerde producten.

Met deze nieuwe ontwikkeling wordt invulling gegeven aan het streven van de regering voor het verder ontwikkelen van bosbijproducten (Engels: Non-Timber Forest ProductsNTFPs) als sector. Bosbijproducten zijn alle producten afkomstig uit bossen met uitzondering van hout.

De Tuhka Roasted Nuts zijn vanaf begin juli 2021 te koop bij verschillende supermarkten en drogisterijen en via de webshop avoda.sr. De eerste variant van de Tuhka Roasted Nuts die wordt geïntroduceerd, is de ongezouten pure noot, zonder toevoegingen. De noten worden verpakt in zakjes van 200 gram. HEM Suriname N.V. is de officiële distributeur. Informatie over de gezondheidsvoordelen en verkooppunten van zowel Tuhka Roasted Nuts als Tuhka olie is te vinden op de Tuhka website www.tuhka.sr en via HEM Suriname N.V. op telefoonnummer 472-351.

 

 

 

————-

New product launch in Alalapadu: Tuhka roasted nuts

On July 5, 2021, indigenous village Alalapadu introduced roasted nuts as a product extension of its TUHKA brand. A new product line has been added to the now well-known Tuhka oil, from the indigenous village of Alalapadu in South Suriname: roasted nuts or ‘roasted nuts’. These nuts are intended for consumption and have a positive impact on the immune system due to their richness in fiber, protein and selenium (particularly good for cardiovascular diseases and the prostate).

The local production facility has become the main source of income for the community in Alalapadu. With every purchase of Tuhka oil or Tuhka Roasted Nuts, the consumer contributes directly to being able to provide for the own livelihood of the more than 120 residents in Alalapadu.

The community of Alalapadu is very proud of this development during the challenging covid-19 period. In their own statement (see video), the employees of the Tuhka Foundation in Alalapadu explain what production entails in terms of deployment, working hours and processing process. They also emphasize how important production is for their livelihood, as this community is one of the most remote villages in Suriname.

With financial support from the Amazon Forest Fund, Green Growth Suriname (GGS), in collaboration with local Tuhka Foundation in Alalapadu and Conservation International Suriname (CIS), has developed the ‘roasted nuts’ production line in 10 months. “The tremendous drive of the community itself has made this project possible. We are pleased that we have been able to contribute to a sustainable future for this small Trio community,” said Gwendolyn Smith of GGS. In the coming months, work  on the Tuhka Roasted Nuts will continue with funding from the French Government through the Our Future Forest – Amazonia Verde project.

Since 2017,  the community of Alalapadu has committed itself through a Conservation Agreement to protect the forest surrounding the village of Alalapadu (235,000 ha). This area includes the unique Brazilian nut trees. Ever since, CI-Suriname has been working to support Alalapadu in the sustainable production of Brazil nut related products, as part of the TWTIS program (Trio Wayana Nature Conservation in South Suriname in Development).

This new development fulfills the government’s ambition to further develop non-timber forest products (NTFPs) as a sector. Forest by-products are all products from forests with the exception of wood.

The Tuhka Roasted Nuts are for sale at various supermarkets and drugstores and via the webshop avoda.sr. The first variant of the Tuhka Roasted Nuts to be introduced is the unsalted pure nut, with no additives. The nuts are packed in bags of 200 grams. HEM Suriname NV is the official distributor. Information about the health benefits and points of sale of both Tuhka Roasted Nuts and Tuhka oil can be found on the Tuhka website www.tuhka.sr and via HEM Suriname NV on telephone number 472-351.

 

 

Green Growth Champions start gardening project for children’s homes

By | Press Release

Starting at International Environment Day, June 5, 2021, the Green Growth Champions will start their own social environmental project: nature-friendly gardening with children. They will collect money to provide as many children’s homes as possible with mobile garden boxes, seeds, plant material and training so that they can provide for their own healthy food in a sustainable way.

The Green Growth Champions are four young Surinamese with a passion for nature who have been following an internal academy at the Green Growth Suriname Foundation for a year. The champions are Jeffrey Vanan, athlete; Christio Wijnhard, presenter Busi Taki; Glynis Williams, master student Sustainable Management; and Byciel Watsaam, artist. At the ‘academy’, they receive monthly presentations from professionals about nature related themes. There have been lectures about the Environmental Framework Act, about endangered animals, about lifestyles of indigenous people, about tribes, about climate financing, about the origin of the environment field in Suriname and the development since then.

After the last session, the idea arose among the Green Growth Champions to start their own environmental project. In particular, they wanted to carry out a project that also had a social impact, especially given the current difficult circumstances with COVID-19 and the economy. The project therefore had to contribute to nature, contribute to relieving economic pressure and also be healthy.

Eating from your own garden is healthier, cheaper and more environmentally friendly. Plus gardening is an important life skill. The project has thus been set up in such a way that it contributes to:

 • mental health, because gardening has a therapeutic effect
 • physical health and immunity through healthy food
 • the environment by learning to grow in an environmentally friendly way, without pesticides
 • the budget of the homes

The production cost of a garden box is approximately SRD 500. The training component will be carried out with the support of agricultural professionals. Support the Green Growth Champions by making a contribution and help them help as many children’s homes as possible with healthy food… especially now!

You can deposit your contribution into the account of Stichting Groene Groei Suriname, stating “tuinbakken project” via Finabank (SRD) 1000.528.834 or Finabank (USD) 1000.526.181

In the next Busi Taki episode of Friday 11 June, the Green Growth Champions will introduce themselves further. In the third Busi Taki episode of season 2, on June 19, with as topic ‘the healing power of the forest’, a therapeutic gardening project is discussed. The latter is the basis for the Green Growth Champions garden planter project.

——–

De Green Growth Champions beginnen met tuinbakken project voor kindertehuizen

Vanaf internationale milieudag, 5 juni 2021, starten de Green Growth Champions hun eigen sociale milieuproject: natuurvriendelijk tuinieren met kinderen. Zij zamelen geld in om zoveel mogelijk kindertehuizen te voorzien van mobiele tuinbakken, zaden, plantmateriaal en trainingen zodat deze op duurzame wijze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

De Green Growth Champions zijn vier jonge Surinamers met een passie voor de natuur die reeds een jaar een intern traject volgen bij Stichting Groene Groei Suriname. De champions zijn Jeffrey Vanan, atleet; Christio Wijnhard, presentator Busi Taki; Glynis Williams, master student Sustainable Management; en Byciel Watsaam, artiest. In dit traject krijgen zij elke maand een presentatie van een professional over thema’s rondom de natuur: zo zijn er lezingen geweest over de Milieu Raamwet, over bedreigde dieren, over leefwijzen van inheemsen, over tribes, over climate financing, over het ontstaan van het vakgebied milieu in Suriname en de ontwikkeling sindsdien.

Na de laatste sessie ontstond onder de Green Growth Champions het idee om een eigen milieuproject te starten. Zij wilden met name een project uitvoeren die ook een sociale impact had, zeker gezien de huidige moeilijke omstandigheden met COVID-19 en de economie. Het project moest dus bijdragen aan de natuur, bijdragen aan het ontlasten van de economische druk en nog gezond zijn ook.

Eten uit eigen tuin is gezonder, goedkoper en milieuvriendelijker. Plus tuinieren is een belangrijke life skill. Het project is dusdanig opgezet dat het bijdraagt aan:

 • de mentale gezondheid, want tuinieren werkt therapeutisch
 • de fysieke gezondheid en immuniteit door gezonde voeding
 • het milieu door natuurvriendelijk te leren kweken, zonder pesticides
 • de portemonnee van de tehuizen

De productie van één tuinbak is ongeveer SRD 500 . Het project zal worden uitgevoerd met ondersteuning van landbouwprofessionals voor de trainingen. Ondersteun de Green Growth Champions door ook een bijdrage te leveren en help hen zoveel mogelijk kindertehuizen te helpen om zichzelf duurzaam te helpen met gezonde voeding… vooral nu!

Uw bijdrage kunt u storten op de rekening van Stichting Groene Groei Suriname, onder vermelding van tuinbakken project: Finabank SRD: 1000.528.834 Finabank USD: 1000.526.181

In de volgende Busi Taki aflevering van vrijdag 11 juni zullen de Green Growth Champions zich verder voorstellen. In de derde Busi Taki aflevering van seizoen 2, op 19 juni, met als onderwerp de geneeskracht van het bos komt o.a. het therapeutisch tuinieren project aan bod. Dit laatste is de basis voor het tuinbakkenproject van de Green Growth Champions.

Environment finance training voor beleidsmakers van start

By | Press Release

Of duurzaamheid en green finance de richting zou moeten zijn voor Suriname…? Daar heeft de wereld al antwoord op gegeven. De vraag is nu: hoe geeft Suriname inrichting aan een groene financieringsstrategie, met name op basis van haar 93% bosbedekking.

Silvano Tjong-Ahin, Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, zei “wij zijn bijzonder geïnteresseerd in klimaatfinanciering. We hebben misschien financiële problemen maar we moeten ons waardevolle bos niet in de uitverkoop zetten. Dus geduld en nadenken over waar we een besluit over nemen, is op zijn plaats. Wij beseffen dat we verantwoordelijkheid hebben naar de gemeenschap toe en dat wij een keuze moeten maken met de grootste opbrengst voor de gemeenschap… niet alleen voor nu, maar zeker voor toekomstige generaties.”

Op woensdag 5 mei heeft de Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu het startsein gegeven voor de training environmental finance. Ruim 30 beleidsmakers van diverse ministeries en overheidsinstituten zullen in vier sessies verdieping krijgen in financieringsconcepten rondom milieu en natuur. Het gaat daarbij om mechanismen zoals carbon credits, debt for nature swaps en biodiversity offsets maar ook zullen sprekers van Multilaterale instanties aangeven waarop hun focus de komende jaren zal liggen.

De training is een vervolg op een assessment die gedaan is van de aan Suriname uitgekeerde type milieufinanciering in de afgelopen twintig jaar, als ook naar financieringsbronnen die nog niet benut zijn. Na de training zal een adviesrapport worden afgerond op basis waarvan de overheid haar groene financieringsbeleid kan vormgeven.

In de maand juni zal het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu in het kader van milieudag (5 juni) haar vernieuwde milieubeleid presenteren. “Dit is een document in ontwikkeling. Hiertoe zal ook een climate finance strategy behoren. Wij moeten met de weinige mensen die we hebben alle krachten bundelen: overheid, private sector, NGOs en individuen die bereid zijn ons milieu te beschermen. Ik kijk er naar uit dat de participanten aan de training, samen met het ministerie, dit beleid gaan vormgeven” aldus minister Tjong-Ahin.

De assessments en trainingen zijn georganiseerd door de stichting Groene Groei Suriname (GGS) in samenwerking met het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en NIMOS.

 

———————————————————–

Environment Financing Training for policy-makers on its way

Whether sustainability and green finance should be the direction for Suriname …? The world has already answered that. The question now is: how does Suriname implement a green financing strategy, in particular on the basis of its 93% forest cover.
Silvano Tjong-Ahin, Minister of Spatial Planning and the Environment, said “we are very interested in climate finance. As a country, we may have financial difficulties, but we should not put our valuable forest up for sale. So patience and thinking about what we want to decide on, is of the essence. We realize that we have a responsibility to the community and that we have to make a choice with the greatest benefit for the community… not just for now, but certainly for future generations. ”

On Wednesday May 5th 2021, the Minister of Spatial Planning and the Environment kicked-off the environmental finance training. In four sessions, over 30 policymakers from various ministries and government institutions will gain in-depth knowledge of financing concepts relating to the environment and nature. This involves mechanisms such as carbon credits, debt for nature swaps and biodiversity offsets, moreover, speakers from multilateral bodies will also indicate what their focus will be in the coming years and how Suriname could benefit.

The training is a follow-up to an assessment into historical environmental funding paid to Suriname, as well as of funding sources that have not yet been used. After the training, an advisory report will be completed on the basis of which the government can continue to shape its green financing policy.

In June, the Ministry of Spatial Planning and the Environment will present its renewed environmental policy as part of the International Environment Day (5 June). “This is a document in development. This will also include a climate finance strategy. We must join forces with the few people we have: government, private sector, NGOs and individuals who are willing to protect our environment. I look forward to the participants in the training, together with the ministry, shaping this policy, ”said Minister Tjong-Ahin.

The assessments and training courses are organized by the Green Growth Suriname Foundation (GGS) in collaboration with the Ministry of Spatial Planning and the Environment and NIMOS.

Stinapa en GGS tekenen samenwerkingsovereenkomst

By | Press Release

De Stichting Natuurparken Suriname, bekend als STINAPA, en de Stichting Groene Groei Suriname (GGS) hebben op 06 mei 2021 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De samenwerking zal onder andere inhouden:

 1. Onderzoek en toegepaste wetenschap
 2. Training en workshops
 3. Educatie en bewustzijn

Onderdeel van de samenwerking vormt een  inventarisatie op wetenschappelijke basis van de bestaande flora en fauna in het Cultuurtuinbos gebied. Hierbij wordt naast het veldonderzoek ook gebruik gemaakt van de bestaande literatuur op dat gebied. Op basis van de inventarisatie zal aan ter zake deskundigen gevraagd worden voor bescherming van het Cultuurtuinbos, Aldan niet volgens een IUCN categorie voor beschermde natuurgebieden.

———————————–

The Suriname Nature Park Foundation, known as STINAPA, and the Green Growth Suriname Foundation (GGS) signed a cooperation agreement on 06 May 2021. The collaboration will include:

 1. Research and applied science
 2. Training and workshops
 3. Education and awareness

Part of the collaboration is a scientific inventory of the existing flora and fauna in the Cultuurtuin (an urban green park in Paramaribo) through field research and existing literature. Based on the inventory, the government will be formally asked to protect the Cultuurtuin area, through an IUCN category for protected nature areas or other status.


Picture: Chair of GGS, Dr. Gwendolyn Smith (l) and Chair of Stinapa, Mrs. Djaienti Hindori (r) signing the agreement

Webinar: hoe beschermen we het bos met satelliet technologie

By | Press Release

Op 17 november 2020 heeft de stichting Groene Groei Suriname, samen met Satelligence, een webinar georganiseerd met als titel “het beschermen van het Surinaamse bos met satelliettechnologie”. In de webinar zijn de experts van Satelligence ingegaan op de techniek die zij gebruiken om ontbossing en bosvermindering in kaart te brengen. Hierbij hebben zij voorbeelden van projecten laten zien voor zowel bedrijven als overheden en is er ingegaan op de type dataverzameling in Suriname.

De data die met behulp van de technieken van Satelligence, sinds januari 2020 over Suriname wordt verzameld, wordt opgeslagen in een online database. De inloggegevens van deze database zijn door Stichting Groene Groei Suriname gedeeld met de bosautoriteiteiten in het land, als ook met de groene NGO’s die in Suriname opereren. Daarnaast kan het algemene publiek op www.busitaki.sr  elk kwartaal een samenvatting zien van de data uit dat kwartaal. Met de data wordt de autoriteiten een extra databron geboden om zicht te hebben op wat er in het bos gebeurd. In het vierde kwartaal van 2020 zal geëvalueerd worden in hoeverre de projectdoelstellingen behaald zijn en het vervolgtraject bepaald.

Webinar gemist? Via deze link kan je het geheel terugkijken (*in Dutch only): https://vimeo.com/482574120

Web serie Busi Taki van start

By | Press Release

Op 01 oktober is de web serie Busi Taki gestart. Vlogger Christio Wijnhard zal elke week op zoek gaan naar informatie rondom een ander thema dat met onze natuur te maken heeft.

Christio bespreekt brede onderwerpen als “wat is bos?” als ook meer technische onderwerpen als “wat zijn carbon credits nou eigenlijk” en “hoe helpt de milieuraamwet ons natuur behouden?”. In de aflevering krijgt Christio ook updates over de stand van zaken van het bos in het item ‘de Forest Clock’. Aan de hand van satellietdata wordt er ingezoomd op bosvermindering dat is waargenomen in een deel van Suriname dat near-real time gemonitord wordt met Satelligence.

Het eerste seizoen heeft 20 afleveringen. Op www.busitaki.sr zullen er op donderdags nieuwe vlogs geplaatst worden. Op deze website zijn er ook korte updates te vinden van Christio’s avonturen tijdens zijn onderzoek. Daarnaast wordt elk kwartaal een update gepost over de data die verzameld is met satellieten.

Collaborative (Co)-Management as a Model for Bio-Cultural Conservation in Suriname 

By | Whitepaper

The Green Growth Suriname Foundation published its white paper titled: Collaborative (Co)-Management as a Model for Bio-Cultural Conservation in Suriname with the intend to help policymakers, private companies, scientists and practitioners who are involved in Nature Conservation in Suriname understand the developments in the area of co-management.

The direct motive for the paper is the implementation process of the Environmental Framework Law (operational since May 2020), which now includes opportunities for co-management. The paper presents an overview of how co-management partnerships are structured and how they could work in practice. This paper concludes with a set of recommendations for solving the problems that commonly emerge in co-management partnerships, especially the problems that are already occurring or are expected to occur in Suriname.

Download White Paper